9.5 Monday | Hakovshim Garden, Tel Aviv | 17:00

Hebrew - Translation available