חוקרי/ות מקומיים ובעולם מתעניינים בהיבטים הייחודים של הקולוניאליזם ההתיישבותי ובדיקת הרלוונטיות של "צדק מעברי" להקשר הציוני-פלסטיני.

Bracka Jeremie,.(2013).Somewhere Between Myopia and Utopia’ Conceptualizing an Israeli-Palestinian Truth and Reconciliation Commission 


Bar-Siman-Tov, Y. (2007). Dialectic Between Conflict Management and Conflict Resolution. The Israeli-Palestinian Conflict 


Dudai, R. (2007). A Model for Dealing with the Past in the Israeli Palestinian Context. International Journal of Transitional Justice, 1(2), 249-267.
 

Golan-Agnon, D. (2010). Between Human Rights and Hope -- What Israelis Might Learn from the Truth and Reconciliation Process in South Africa. International Review of Victimology, 17(1), 31-48.
 

Gross Aeyal,.(2004). The Constitution, Reconciliation, And Transitional Justice: Lessons from South Africa and Israel
 

Meyerstein Ariel, (2007).Transitional Justice and Post-Conflict Israel/Palestine: Assessing the Applicability of the Truth Commission Paradigm
 

Nevo Jessica, 2005) Transitional Justice Models and their Applicability to the Zionist-Palestinian Conflict; Rights in Principle - Rights in Practice; Seminar of Experts, Badil; pp 327-338. 
 

Peled, Y., & Rouhana, N. N. (2004). Transitional Justice and the Right of Return of the Palestinian Refugees. Theoretical Inquiries in Law
 

Rafi Nets-Zehngut.(2015). Transitional Justice and Addressing the History of Active Conflicts: The Case of the Israeli-Palestinian Conflict 
 

Shinar Levanon,  Ofer, Expanding the Horizon: Transitional Justice Role during Active Conflicts - Lessons from Israel