(Forensic Architecture (Goldmiths Univerisity, UK, הועד העממי של אל-עראקיב ועמותת זוכרות - הסרט הוצג במסגרת התערוכה ״אמת קרקעית״ בגלריה בנימין בתל אביב 9.8.2018-1.9.2018. לפרטים נוספים על התערוכה: https://zochrot.org/en/gallery/55872

הסרט ״אמת קרקעית״ מציג את הגנאולוגיה של פרויקט מחקרי מתמשך של איסוף וייצור עדויות היסטוריות ומשפטיות עבור הקהילות בכפרים הבדואים-הפלסטינים שהוצאו על ידי השלטון הישראלי אל מחוץ לחוק (אלו המכונים כיום כפרים "בלתי-מוכרים") בשוליו הצפוניים של הנגב/אל-נַקַבּ. עקירתם בכוח והגדרתם של כפרים אלו כבלתי חוקיים מאפשרים את מחיקתם של כפרים אלו מהמפות ומתצלומי האוויר הרשמיים בעוד עבודות הכשרת הקרקע והייעור שמובילה המדינה באמצעות קק״ל, משנות את פני הקרקע ומוחקות באופן שיטתי את השרידים ההיסטוריים המעידים על דפוסי שימוש של עיבוד ויישוב האדמות בנגב מזה מאות בשנים. מטרת הפרויקט אפוא הינה לתעד, לייצר ולאגד עדויות משפטיות, הסטוריות וחומריות של רציפות נוכחותם הילידית של הבדואים הפלסטינים כיושבי קבע על אדמה זו, כמו גם לאתר את עקבותיהם של מחזורי הגירוש וההרס המבוצעים על ידי השלטון הישראלי.

וידיאו, 19:35
אנגלית עם תרגום לעברית וערבית, צילום: יותם רונן, אלינה שומץ׳, יאן קייסווטר; עיבוד, וידיאו, מחקר ועריכה: אריאל קן, Forensic Architecture