עַרַבּ אלזַרַאעַה

מידע

מחוז: ביסאן (בית-שאן)

תאריך כיבוש: 01/05/1948

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: קיבוץ טירת צבי

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר