תרגום אחד המכתבים לעברית:
האומות המאוחדות
משרד המתווך מטעם האומות המאוחדות בנושא פלסטין
מלון דה רוזרודוס, יוון
9 בספטמבר 1948

מר מ. שרתוק,
שר החוץ, ממשלת ישראל הזמנית
הקריה
הוועדה המרכזית לפיקוח על הפסקת האש
מקרה מס' 10- הכפרים עין ע'זאל, אג'זם וג'בע

אדוני,
אני מתכבד להעביר כאן עותק של ממצאי הוועדה המרכזית לפיקוח על הפסקת האש בנוגע למקרה המוזכר לעיל, ואשר אישרתי, כפי שצוין בעמוד 2 של ממצאים אלה.
בקשר לחקירה והממצאים בנוגע למקרה, עמדתה של ממשלת ישראל הזמנית, המתבססת על גישה טכנית לסמכויות שיפוט, הכשילה כל אפשרות לקבל תיאור מפורט ממקורות ישראלים בנוגע לאירוע. לדעתי, על סמך הראיות הזמינות לנו, אופי הפעולה שננקטה על-ידי הכוחות הצבאיים שלכם לא היה מוצדק בנסיבות הקיימות, במיוחד לאור הצעתם של הכפריים הערבים לשאת ולתת, ומה שנראה כהימנעותה של ישראל לבחון במלואה את ההצעה ולמצות כל מאמץ לפתור את הקושי בדרכי שלום. בנוסף, דעתי הנחרצת היא כי האמצעים שננקטו, הכוללים הריסתם השיטתית של שניים מבין הכפרים, היו מוגזמים, והיוו הפרה של רוח הפסקת האש ושל תנאיה.
המידע ברשותנו מצביע על כך כי שלושת הכפרים ניזוקו במידה מסוימת בזמן ההתקפה, ושלאחריה עין ע'זאל וג'בע נהרסו בשיטתיות, אך לא נגרם נזק משמעותי לכפר אג'זם מאז ההתקפה.
לאור קביעות הוועדה, החלטתי היא כי:
(1)  התושבים הערבים של הכפרים עין ע'זאל, אג'זם וג'בע, אשר נאלצו לפנות כפרים אלה לאחר כניסת הפסקת האש השנייה לתוקף, יורשו לחזור אליהם מיד ולגור שם בשלום;
(2) ממשלת ישראל הזמנית תעשה כל שניתן כדי לשקם את תושביהם הערבים של כפרים אלה, כולל שיפוץ על חשבונה של כל הבתים אשר ניזוקו או נהרסו בהתקפת הכוחות הישראלים, יחד עם הבתים שניזוקו או נהרסו אחרי אותה התקפה, תוך הבנה כי קביעה זו לא תשמש תקדים לטיפול בכל מקרה אחר, מאחר והקביעה מבוססת על התנאים המיוחדים שקיימים במקרה הזה;
(3)  התהליך שבאמצעותו תמומשנה ההחלטות הכלולות בסעיפים (1) ו-(2) לעיל ייקבע ללא דיחוי בין ראש המטה שלי ונציגיו המוסמכים של השלטונות הממונים.

לסיום, עלי להדגיש כי החלטותיי מבוססות על ממצאים שאליהם הגיעה הוועדה רק לאחר ניהול חקירה מקיפה ביותר בעניין הזה.
חמישה צוותי חקירה נשלחו לשטח במועדים שונים. הנתונים המובאים בסעיף 2 של הממצאים הושגו על-ידי הכנת רשימות של שמות אמיתיים, דבר שדרש תקופות ארוכות של עבודה סבלנית ומדויקת. על סמך נתונים אלה ניתן היה לבחון את טיבה של הטענה כי 4,000 פליטים ועשרות אלפי ערבים נשבו או נטבחו במשך ההתקפה הישראלית.  נתונים אלה הבהירו כי מספר ההרוגים לא יכול היה לעלות על 130, ושמספר השבויים לא היה גדול, דבר המוכיח כי טענה זו לא הייתה מבוססת.
שלך בנאמנות,
הרוזן פולקה ברנדוט
המתווך מטעם האומות המאוחדות בנושא פלסטין 
להורדת הקובץ
להורדת הקובץ